Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych na lata
2024 – 2026

INF.02          |          INF.03

 

 

I. Informacje ogólne

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności (z zakresu danego zawodu) określonych w standardzie wymagań, ustalonym przez MEN. Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym.

 

KWALIFIKACJE

W zawodzie technik informatyk wyodrębniono 2 kwalifikacje:

✅ INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

✅ INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

II. Struktura egzaminu

Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej oraz praktycznej.


CZĘŚĆ PISEMNA

Jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego (serwer). Zdający rozwiązuje test w wersji elektronicznej przy komputerze.

Test trwa max. 60 minut, składa się z 40 pytań zamkniętych, zawierających 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Każda kwalifikacja kończy się odrębnym egzaminem praktycznym. Czas trwania egzaminu praktycznego: 150 minut.


Kryteria zdania egzaminu zawodowego

a) z części pisemnej zdający uzyskał minimum 50% punktów, czyli odpowiedział poprawnie na 20 z 40 pytań,

b) z części praktycznej zdający uzyskał minimum 75% puntków.


Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa OKE Kraków:
pod koniec marca (dla sesji zimowej)
✅ pod koniec sierpnia (dla sesji letniej).

Wynik ustalony przez OKE jest ostateczny.

 


=== EGZAMINY PISEMNE ===

EGZAMINY online  |   EGZAMINY online   |   EGZAMINY online   |   EGZAMINY online

 

=== EGZAMINY PRAKTYCZNE ===

ARKUSZE INF.02
ARKUSZE INF.03

 

Komentarze są zamknięte.