✅ 1. Pracownie komputerowe przeznaczone są doprowadzenia zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie.

✅ 2. Uczniowie mogą przebywać w pracowni 201 tylko pod opieką nauczyciela. Osoby przebywające w pracowni zobowiązane przestrzegać przepisów BHP i poniższego regulaminu.

✅ 3. Po wejściu do pracowni wyciszone/wyłączone telefony komórkowe należy odłożyć w miejsce wyznaczone przez prowadzącego zajęcia. Zabrania się tym samym korzystania z ww. urządzeń w trakcie lekcji.

✅ 4. Ze sprzętu komputerowego oraz Internetu korzystamy wyłącznie w celach dydaktycznych.

✅ 5. Własne nośniki informacji (pendrive) mogą być używane jedynie za wiedzą i zgodą prowadzącego zajęcia.

✅ 6. Uczniowie pracują na przydzielonych/wybranych-przez-siebie stanowiskach.

✅ 7. Zabrania się zmieniania stanowiska pracy oraz przemieszczania się po klasie w trakcie lekcji.

✅ 8. Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku uczniowie zobowiązani są do sprawdzenia jego stanu technicznego i zgłoszenia usterek prowadzącemu zajęcia.

✅ 9. Przed przystąpieniem do pracy uczeń zobowiązany jest dostosować przepisy BHP do swoich potrzeb (wyregulować krzesło, nachylenie monitora, itp.).

✅ 10. Pierwsze uruchomienie komputera odbywa się wyłącznie na polecenie prowadzącego.

✅ 11. Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek zmian na stanowisku pracy (np. przepinania myszy czy klawiatury) oraz w zainstalowanym na dyskach oprogramowaniu.

✅ 12. W trakcie zajęć uczniowie wykonują wyłącznie zadania zlecone przez prowadzącego zajęcia.

✅ 13. Nie wolno przechowywać oraz pobierać plików o treści sprzecznej z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami moralnymi (m.in. zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości, publikowaniu zdjęć, rozsyłania spamu, odwiedzania stron z treściami pornograficznymi, etc.).

✅ 14. Wykorzystanie sprzętu komputerowego znajdującego się w pracowni do gier komputerowych jest niedozwolone.

✅ 15. Zabrania się instalowania w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz bez zgody nauczyciela.

✅ 16. Zabrania się pozostawiania na dyskach prywatnych materiałów przyniesionych z zewnątrz lub pobranych z Internetu.

✅ 17. Niedozwolone jest dokonywanie przez uczniów napraw sprzętu, rozkręcanie jednostek centralnych, odłączanie lub przenoszenie pomiędzy stanowiskami klawiatury, myszy, przewodów wyposażenia itp. bez wyraźnego polecenia prowadzącego zajęcia.

✅ 18. Dokonywanie zmian w konfiguracji programowej systemów komputerowych znajdujących się w pracowni (w szczególności instalowanie/usuwanie oprogramowania, zmiany ustawień systemu operacyjnego oraz programów, tworzenie i usuwanie danych) dozwolone jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia (chodzi tu także o tapetę, wygaszasz, kompozycje, rozdzielczość ekranu, itp.).

✅ 19. Uczniowie mają prawo korzystać z danych i programów zainstalowanych w systemie komputerowym. Mają także prawo – po uzyskaniu zgody nauczyciela – do korzystania ze znajdujących się w pracowni słuchawek.

✅ 20. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, odzieży wierzchniej, nanoszenia do pracowni piasku/błota z dworu oraz żucia gumy.

✅ 21. Za wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu pracowni odpowiada bezpośrednio uczeń zajmujący miejsce przy swoim stanowisku.

✅ 22. Wszelkie sytuacje awaryjne, a zwłaszcza zauważenie wydobywającego się ze sprzętu dymu, wyczucie swądu palącej się izolacji, iskrzenie sprzętu lub przewodów, itp. należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia.

✅ 23. Włączanie i wyłączanie zasilania sieciowego każdorazowo wymaga uzyskania zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.

✅ 24. Użytkownicy pracowni mają prawo do zapisywania swoich plików wyłącznie w wyznaczonym miejscu (partycja D:\ lub inne wskazane przez nauczyciela). Dane tymczasowe, utworzone w trakcie pracy, należy po jej zakończeniu usunąć.

✅ 25. Opiekun pracowni nie gwarantuje zachowania danych zapisanych poza wyznaczonym miejscem – uczeń ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie swoje pliki (w tym ich kopie zapasowe) oraz dane (konta pocztowe, konta na portalach społecznościowych, konta na innych zewnętrznych serwerach).

✅ 26. Użytkownicy sieci komputerowej mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo danych, a w szczególności nie udostępniać innym swoich haseł.

✅ 27. Nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo nakazać uczniom, po ich uprzednim poinstruowaniu i dostarczeniu odpowiednich środków, wykonanie prostych zabiegów konserwacyjnych.

✅ 28. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy, koniecznie wylogować się ze swojego konta lub w przypadku ostatniej lekcji – wyłączyć komputer.

✅ 29. Uczeń opuszcza pracownię za zgodą prowadzącego zajęcia.

✅ 30. Nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo blokowania dostępu do określonych danych lub usług (w szczególności dostępu do Internetu) oraz monitorowania poczynań osób korzystających z pracowni.

✅ 31. Uczniowie ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego oraz braki przy swoim stanowisku.

✅ 32. Uczniowie zostają zapoznani z niniejszym regulaminem oraz przepisami dotyczącymi BHP na pierwszych zajęciach w roku szkolnym.

✅ 33. W kwestiach nie wymienionych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy statutu szkoły oraz powszechne obowiązujące przepisy prawa.

✅ 34. Regulamin pracowni komputerowej obowiązuje wszystkich uczniów korzystających z pracowni, zarówno podczas planowanych zajęć, jak również poza nimi.

Regulamin wchodzi w życie z pierwszym dniem września każdego roku szkolnego.

Komentarze są zamknięte.