2018
02.19

1. Pracownie komputerowe przeznaczone są doprowadzenia zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie.

2. Uczniowie mogą przebywać w pracowni 201 tylko pod opieką nauczyciela. Osoby przebywające w pracowni zobowiązane przestrzegać przepisów BHP i poniższego regulaminu.

3. Po wejściu do pracowni wyciszone/wyłączone telefony komórkowe należy odłożyć w miejsce wyznaczone przez prowadzącego zajęcia. Zabrania się tym samym korzystania z ww. urządzeń w trakcie lekcji.

4. Ze sprzętu komputerowego oraz Internetu korzystamy wyłącznie w celach dydaktycznych.

5. Własne nośniki informacji (pendrive) mogą być używane jedynie za wiedzą i zgodą prowadzącego zajęcia.

6. Uczniowie pracują na przydzielonych/wybranych-przez-siebie stanowiskach.

7. Zabrania się zmieniania stanowiska pracy oraz przemieszczania się po klasie w trakcie lekcji.

8. Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku uczniowie zobowiązani są do sprawdzenia jego stanu technicznego i zgłoszenia usterek prowadzącemu zajęcia.

9. Przed przystąpieniem do pracy uczeń zobowiązany jest dostosować przepisy BHP do swoich potrzeb (wyregulować krzesło, nachylenie monitora, itp.).

10. Pierwsze uruchomienie komputera odbywa się wyłącznie na polecenie prowadzącego.

11. Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek zmian na stanowisku pracy (np. przepinania myszy czy klawiatury) oraz w zainstalowanym na dyskach oprogramowaniu.

12. W trakcie zajęć uczniowie wykonują wyłącznie zadania zlecone przez prowadzącego zajęcia.

13. Nie wolno przechowywać oraz pobierać plików o treści sprzecznej z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami moralnymi (m.in. zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości, publikowaniu zdjęć, rozsyłania spamu, odwiedzania stron z treściami pornograficznymi, etc.).

14. Wykorzystanie sprzętu komputerowego znajdującego się w pracowni do gier komputerowych jest niedozwolone.

15. Zabrania się instalowania w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz bez zgody nauczyciela.

16. Zabrania się pozostawiania na dyskach prywatnych materiałów przyniesionych z zewnątrz lub pobranych z Internetu.

17. Niedozwolone jest dokonywanie przez uczniów napraw sprzętu, rozkręcanie jednostek centralnych, odłączanie lub przenoszenie pomiędzy stanowiskami klawiatury, myszy, przewodów wyposażenia itp. bez wyraźnego polecenia prowadzącego zajęcia.

18. Dokonywanie zmian w konfiguracji programowej systemów komputerowych znajdujących się w pracowni (w szczególności instalowanie/usuwanie oprogramowania, zmiany ustawień systemu operacyjnego oraz programów, tworzenie i usuwanie danych) dozwolone jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia (chodzi tu także o tapetę, wygaszasz, kompozycje, rozdzielczość ekranu, itp.).

19. Uczniowie mają prawo korzystać z danych i programów zainstalowanych w systemie komputerowym. Mają także prawo – po uzyskaniu zgody nauczyciela – do korzystania ze znajdujących się w pracowni słuchawek.

20. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, odzieży wierzchniej, nanoszenia do pracowni piasku/błota z dworu oraz żucia gumy.

21. Za wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu pracowni odpowiada bezpośrednio uczeń zajmujący miejsce przy swoim stanowisku.

22. Wszelkie sytuacje awaryjne, a zwłaszcza zauważenie wydobywającego się ze sprzętu dymu, wyczucie swądu palącej się izolacji, iskrzenie sprzętu lub przewodów, itp. należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia.

23. Włączanie i wyłączanie zasilania sieciowego każdorazowo wymaga uzyskania zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.

24. Użytkownicy pracowni mają prawo do zapisywania swoich plików wyłącznie w wyznaczonym miejscu (partycja D:\ lub inne wskazane przez nauczyciela). Dane tymczasowe, utworzone w trakcie pracy, należy po jej zakończeniu usunąć.

25. Opiekun pracowni nie gwarantuje zachowania danych zapisanych poza wyznaczonym miejscem – uczeń ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie swoje pliki (w tym ich kopie zapasowe) oraz dane (konta pocztowe, konta na portalach społecznościowych, konta na innych zewnętrznych serwerach).

26. Użytkownicy sieci komputerowej mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo danych, a w szczególności nie udostępniać innym swoich haseł.

27. Nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo nakazać uczniom, po ich uprzednim poinstruowaniu i dostarczeniu odpowiednich środków, wykonanie prostych zabiegów konserwacyjnych.

28. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy, koniecznie wylogować się ze swojego konta lub w przypadku ostatniej lekcji – wyłączyć komputer.

29. Uczeń opuszcza pracownię za zgodą prowadzącego zajęcia.

30. Nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo blokowania dostępu do określonych danych lub usług (w szczególności dostępu do Internetu) oraz monitorowania poczynań osób korzystających z pracowni.

31. Uczniowie ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego oraz braki przy swoim stanowisku.

32. Uczniowie zostają zapoznani z niniejszym regulaminem oraz przepisami dotyczącymi BHP na pierwszych zajęciach w roku szkolnym.

33. W kwestiach nie wymienionych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy statutu szkoły oraz powszechne obowiązujące przepisy prawa.

34. Regulamin pracowni komputerowej obowiązuje wszystkich uczniów korzystających z pracowni, zarówno podczas planowanych zajęć, jak również poza nimi.

Regulamin wchodzi w życie z pierwszym dniem września każdego roku szkolnego.

Komentarze są zamknięte.